Παρακολουθώντας τις τρέχουσες εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη του την αναγκαιότητα της προσαρμογής στα νέα δεδομένα και ειδικότερα στα πλαίσια της Κυκλικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, πραγματοποιείται η παρούσα διαδικασία η οποία αποσκοπεί στη διερεύνηση της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών, για τις Κυπριακές επιχειρήσεις.

Το έναυσμα για την πραγματοποίηση της διαδικασίας αποτέλεσε, η ολοένα αυξανόμενη αποδοχή και αναγνώριση της, ως σημαντικότατο εργαλείο βελτίωσης.

Ως διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης, ορίζεται η αναζήτηση των καλύτερων πρακτικών που οδηγούν την επιχείρηση στη μέγιστη απόδοση, στην προσαρμογή της, στην Οικονομία της Οικολογίας και της Πράσινης Ανάπτυξης.

Η αναζήτηση αυτή βασίζεται στη σύγκριση και αξιολόγηση των πρακτικών που εφαρμόζετε με βέλτιστες πρακτικές που αναγνωρίζονται ως πρότυπα βελτίωσης, και μπορεί να απευθύνεται σε επιχειρήσεις-πρότυπα τόσο εντός όσο και εκτός του κλάδου σας.

Τα αποτελέσματα εφαρμογής της αξιολόγησης αναμένονται ιδιαίτερα θετικά. Εκτός από βελτιώσεις σε δείκτες απόδοσης, ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής οφέλη:

  • Καθορισμός ρεαλιστικών στόχων.
  • Ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη.
  • Εφαρμογή καινοτομικών πρακτικών.
  • Εντοπισμός της θέσης της επιχείρησης στην αγορά.
  • Προώθηση της ομαδικής εργασίας.
  • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
  • Βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Χρήση μετρήσιμων αποτελεσμάτων.
  • Χρήση συγκριτικής αξιολόγησης αποτελεσμάτων.
Bioeconomia Logo

Contact Details

Nicosia
21, Akademias Avenue,
2107 Aglandjia,

Limassol
3-5, Chaidariou Street,
3020, Limassol

Tel: 77772446
Μob: 99 685890
Fax: 22331121
Email: [email protected]